Historia - Religie

 

 

reformacja, protestantyzm, luteranizm, kalwinizm, arianizm, metodyści

  History of Poland - religion

 

 

 

 

Virtual Museum of Religious Artifacts

Wirtualne Muzeum Przedmiotów Kultu

Virtual Museum of Religious Artifacts

Reformacja
ruch religijny, kulturalny i społeczny, zapoczątkowany ogłoszeniem w Wittenberdze przez M. Lutra (1517) 95 tez dotyczących konieczności zreformowania bogacącego się i odchodzącego od zasad wiary Kościoła katolickiego. Postulaty te zostały poparte przez chłopów w wojnie chłopskiej w 1525.
W 1529 na sejmie w Spirze miał miejsce protest zwolenników luteranizmu (6 księstw i 14 miast Rzeszy niemieckiej) przeciwko poglądom katolickiej większości. Stał się on początkiem formowania się Kościołów protestanckich, odrzucających zwierzchnictwo papieża i nawiązujących w swych doktrynach do samodzielnych interpretacji Biblii (Pismo Święte), którą uznano za jedyne źródło objawienia (przy ogólnym zanegowaniu tradycji i dogmatyki katolickiej). Z Niemiec ruch reformacyjny rozszerzył się na: Skandynawię, Francję (hugenoci), Czechy, Węgry, Polskę, Niderlandy, Anglię (anglikanizm), Szwajcarię (w której działali dwaj wielcy przedstawiciele protestantyzmu: U. Zwingli oraz przybyły z Francji J. Kalwin).
Reformacja oderwała od Kościoła katolickiego ok. 1/3 ówczesnej Europy. Sobór trydencki odrzucił ugodę z protestantami uznając ich za heretyków i podejmując działania przeciwko nim. Później protestantyzm rozszerzył się i objął wielką liczbę mchów i ugrupowań religijnych pojawiających się w XVII i XVIII w. („druga reformacja”).


Protestantyzm
jeden z trzech wielkich odłamów chrześcijaństwa wywodzący się z ruchów reformatorskich w Kościele rzymskokatolickim W XVI w. Ich inicjatorami byli m.in. M. Luter i J. Kalwin. Protestantyzm obejmuje blisko 2 tys. ugrupowań, Kościołów chrześcijańskich, związków wyznaniowych i wspólnot. Nazwa protestantyzmu powstała dopiero w XVI w. i oznaczała sprzeciw wobec zakazu działalności i rozwoju ruchu reformatorskiego (protest przeciw decyzji cesarskiej, zakazującej rozpowszechniania doktryny, przyjęty 19111529 na sejmie w Spirze przez grupę miast i książąt zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeszy Niemieckiej).
Mianem protestantyzmu określa się chrześcijańskie związki wyznaniowe, ugrupowania i Kościoły powstałe od XVI w. Zalicza sic do nich: luteranów, baptystów, metodystów, kalwinistów, zielonoświątkowców i in. wyznania, do których przynależy ok. 400 mln osób.
Odrębność protestantyzmu od katolicyzmu i prawosławia polega przede wszystkim na tym, że nie uznaje za doktrynę wiary tego, co zostało dodane przez Kościół rzymski lub prawosławny do Pisma Świętego. W związku z tym wyłoniły się dwa nurty zasadnicze: jeden z nich - „fundamentaliści” - traktuje Biblię dosłownie. Drugi - „liberałowie” - interpretuje ją symbolicznie.
Następnym ważnym wyróżnikiem protestantyzmu jest zdecydowane odrzucenie dogmatów maryjnych. Maria, matka Jezusa, zajmuje, zgodnie z Pismem Świętym, wyjątkowe miejsce, ale protestantyzm nie oddaje Jej czci religijnej, należnej jedynie Bogu. Spośród sakramentów obowiązujących w katolicyzmie i prawosławiu protestanci akceptują chrzest i eucharystię, przy czym ten ostatni większość traktuje jako wspomnienie Ostatniej Wieczerzy. Niektóre związki protestanckie i Kościoły udzielają święceń kapłańskich pastorom. Małżeństwu nadają inną interpretację. Kalwiniści odrzucają wszystkie katolickie sakramenty.
Przykładem dążeń ekumenicznych w protestantyzmie może być działalność Ruchu Praktycznego Chrześcijaństwa, który na konferencjach w Sztokholmie (1925) i w Oksfordzie (1937), pomijając sporne zagadnienia doktrynalne, chciał zjednoczyć wysiłki Kościołów i związków wyznaniowych protestantów w celu zajęcia wspólnego stanowiska wobec współczesnych problemów społeczno-politycznych.
Należy też wspomnieć o Ruchu dla spraw Wiary i Organizacji Kościelnej, powstałym w 1910 po konferencji w Edynburgu, który podjął problem utworzenia Światowej Unii Kościołów. W 1948 w Amsterdamie powstała Światowa Rada Kościołów. W 1961 nastąpiło zespolenie z Międzynarodową Radą Misyjną. Do Światowej Rady Kościołów przystąpiły również liczne Kościoły prawosławne i starokatolickie. Jej rozwój może mieć znaczący wpływ na dalsze losy protestantyzmu światowego.


Luteranizm
jedna z głównych, poza kalwinizmem i zwinglianizmem, doktryn religijnych protestantyzmu, stworzona przez M. Lutra.
Reformacyjny ruch religijny. Wyznanie chrześcijańskie zgodne z doktryną M. Lutra.
Luteranizm odrzuca autorytet papieża, odpusty, celibat księży, sakramenty oprócz chrztu i komunii, kult obrazów i relikwii.
W liturgii wprowadził języki narodowe w miejsce łaciny.


Luteranizm w Polsce
Pierwsze ośrodki luteranizmu zawiązały się w Polsce szlacheckiej w XVI w. W 1518 dominikanin Jakub Knade wygłaszał w
Gdańsku kazania w duchu reformacji. W uniwersytecie w Królewcu wykładali polscy luteranie: S. Rapagelan (Rafajłowicz) i
A. Kulwa (Kulawiec).
 

Lutemnizm przyjęła w XVI w. ludność Śląska Cieszyńskiego, rządzonego przez Wacława Adama z rodu Piastów. Do dziś jest to największe skupisko ewangelików polskich. Na sejmie piotrkowskim w 1555 ewangelicy polscy - luteranie i kalwini - domagali się zgodnie reformy w Kościele. W 1563 dokonano przekładu słynnej Biblii brzeskiej, zwanej Biblią Radziwiłłowską. W 1632 ukazał się protestancki przekład zwany Biblią Gdańską.
W 1725 głośna stała się "sprawa toruńska”. Wtedy to trybunał sądowy skazał luteranina Z. Unruga na wyrwanie języka i obcięcie prawicy za „wygłaszanie bluźnierstw”. Rok wcześniej luteranom w Toruniu odebrano kościół, drukarnię i gimnazjum.
Poważną rolę w życiu społecznym kraju odgrywali luteranie w okresie oświecenia. O patriotycznym zaangażowaniu luteran świadczy ich udział w powstaniach narodowych 1830 i 1861. Udział ewangelików zaznaczyli w pracach polskiego powstańczego Rządu Narodowego 186 1-1863: B. Szwarce, kurierki Heurichówny, K. Ruprecht i E. Jurgens. Wyznawcy Kościoła ewangelicko-augsburskiego, w tym jego duchowieństwo, byli ze szczególnym okrucieństwem traktowani przez hitlerowców.
Dziś Kościół ewangelicko-augsburski w Polsce należy do Polskiej Rady Ekumenicznej. W 1985 obejmował 6 diecezji:
warszawską cieszyńską katowicką mazurską pomorsko-wielkopolską oraz wrocławską. Posiadał 121 parafii, 177 stacji kaznodziejskich, 178 kościołów, 153 kaplice, 198 punktów katechetycznych. Od 1954 posiada Chrześcijańską Akademię Teologiczną. Diakonat w Dzięgielowie kształci i wychowuje siostry diakonisy, które pracują w szpitalach jako pielęgniarki, kierują domami opieki.
 

Kalwinizm
Jedną z głównych doktryn religijnych protestantyzmu, stworzona i wyłożona w dziełach J. Kalwina, która stała się podstawą ruchu wyznaniowego, ujmowanego w rozmaite systemy i „wyznania” różniące się między sobą w szczegółach dogmatycznych. W ramach ruchu można wymienić: Wyznanie węgierskie (1559),jancuskie (1559), szkockie (1560), belgijskie (1561), Drugie wyznanie helweckie (1566).
Podstawą doktryny kalwinizmu jest rozwinięcie nauki św. Augustyna o predestynacji. głoszącej, że Bóg jednych ludzi przeznaczył na zbawienie, a innych na potępienie, stąd dla kalwinizmu moralność nie polega na zdobywaniu zasług wobec Boga i „kupowaniu nieba”, lecz na spełnianiu dobrych uczynków, które są dowodem przynależności do grona wybranych. Kalwinizm ze względu na surowość obyczaju i kultu stał się źródłem purytanizmu, potępiał on bowiem zabawy, tańce, gry hazardowe, nakazywał aktywną służbę Bogu. Ograniczył święta religijne wyłącznie do niedzieli. Spośród sakramentów uznał tylko chrzest i komunię, postulując stały trud we wszystkich dziedzinach. Wytworzył system poglądów społecznoekonomicznych sprzyjający rozwojowi mieszczaństwa i wczesnego kapitalizmu. W systemie organizacyjnym przyjmuje ustrój synodalny, ze znacznym udziałem świeckich i stanowi podstawę doktrynalną wszystkich kościołów ewangelicko- reformowanych.


Arianizm
ruch religijny we wczesnym chrześcijaństwie zapoczątkowany przez Ariusza. Arianizm negował współistotność i równość osób Trójcy Świętej. Według arianizmu Syn-Logos nie jest Bogiem, a jedynie najdoskonalszym stworzeniem Boga-Ojca, natomiast Duch Święty jest pierwszym stworzeniem Syna.
W 325 został potępiony przez Sobór Nicejski. W 381 przez Sobór Konstantynopolitański I. Doprowadziło to do upadku tego ruchu. Odrodzenie arianizmu w postaci antytrynitaryzmu nastąpiło w okresie reformacji.


Metodyści
chrześcijanie skupieni w ruchu religijno-społecznym wokół doktryny metodyzmu, zrodzonej na gruncie anglikanizmu w XVIII w. Jej twórcami byh J. Wesley i G. Whitefleld.. Istotne dla metodystów jest wprowadzenie czterech stopni prowadzących do zbawienia: 1) usprawiedliwienia, 2) odrodzenia, 3) przeświadczenia Ducha, 4) uświęcenia. Stopień pierwszy osiąga się przez wiarę, drugi dokonuje się przez chrzest, trzeci jest owocem wewnętrznie przeżytej religii, co doprowadza do czwartego, czyli do stałego uzdrowienia duszy i zbawienia. Kładą nacisk na potrzebę wewnętrznego doskonalenia się, nie przywiązują natomiast wagi do zewnętrznych form i obrzędów.
Kościół metodystyczny w Polsce dzieli się na pięć okręgów. Naczelną władzę sprawuje w nim Generalna Konferencja, w której skład wchodzą duchowni i świeccy delegaci zborów metodystycznych. W XIX w. z ruchu metodystów wyłoniły się inne grupy wyznaniowe, tzw. „zwolenników uświęcenia”.