Niektóre dokumenty z okresu studiów

(Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny)

 

Some documents from the time of University

(Warsaw University of Technology, Electrical Department)

Back to main Zbigniew Page

1967

Pomyłka w książeczce wojskowej (zdolność do służby wojskowej).

 

Z załączonego dokumentu wynika, że Zbigniew zdolny był do służby wojskowej już w wieku 8-miu lat! 

1967

Mistake of conscript selection group

1970

Działalność w organizacji studenckiej - Zrzeszenie Studentów Polskich, Politechnika Warszawska.

1970

Students organizations. Warsaw University of Technology. Warsaw.

1970

Aktywność w Komisji Nauki Rady Wydziału i jako Prezes Koła Naukowego Elektryków.

Opinia vice Przewodniczącego Rady Wydziału ZSP Wydziału Elektrycznego napisana w związku z działaniami Rady w sprawie usunięcia "niewygodnego" działacza z Komisji Programowej ds. reformy toku studiów działającej przy Dziekanie Wydziału.

1970

Activities in Students Organizations

1972

Sprawozdanie z działalności w ramach Komisji Programowej Wydziału Elektrycznego PW.

W okresie od listopada 1970 do maja 1972 byłem członkiem Komisji Programowej działającej przy Dziekanie Wydziału Elektrycznego. Jej zadaniem było przygotowanie zmian programu studiów. W tym okresie pełniłem funkcję Prezesa Koła Naukowego Studentów wydziału. Kandutatura moja została zgłoszona przez Przewodniczącego Komisji prof.dr Jana Podoskiego.

1972

Activities in the Electrical Department Programme Committee.

1972

Legitymacja członkowska Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Oddział warszawski, sekcja Automatyki i Pomiarów

1972

Association of Electrical Engineers, Warsaw

1973

Opinia o działalności społecznej (Koło Elektryków, Komisja Nauki itp.) wystawiona przez v-ce przewodniczącego ZSP

1973

Judgment on activities during studies on Warsaw University of Technology.

1973

Dyplom mgr inż. elektryk Politechniki Warszawskiej.

 

Dyplom po odbyciu studiów magisterskich na Wydziale Elektrycznym w zakresie elektrotechniki, specjalność miernictwo elektryczne i przyrządy pomiarowe.
w dniu 17 kwietnia 1973

1973

Warsaw University of Technology Diploma

1975

Działalność w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich, Warszawa.

 

Jeszcze w okresie studiów rozpocząłem działalność w studenckiej sekcji Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Uczestniczyłem w Walnym Zgromadzeniu Delegatów. Podczas tego Zgromadzenia zostałem wybrany zastępcą członka zarządu Odziału.

1975

Activities in the Polish Society of Electrical Engineers, Warsaw

1975

Działalność w Oddziale Warszawskim SEP