Wydział Elektryczny w latach 1991—1995

 

 

Struktura, władze i kadra wydziału
 

Struktura organizacyjna Wydziału Elektrycznego w latach akademickich 1990/91 - 1994/95 nie uległa zasadniczym zmianom w porównaniu z okresem
lat 1987/1990.
Na czele wydziału stal dziekan z prodziekanami.
W skład wydziału nadal wchodziło pięć instytutów:
1. ELEKTROENERGETYKI (5 zakładów),
2. ELEKTROTECHNIKI TEORETYCZNEJ I MIERNICTWA
3. ELEKTRYCZNEGO (2 zakłady),
3. MASZYN ELEKTRYCZNYCH (4 zakłady),
4. STEROWANIA I ELEKTRONIKI PRZEMYSŁOWEJ (3 zakłady),
5. WIELKICH MOCY I WYSOKICH NAPIĘĆ (4 zakłady).
Instytutami kierowali dyrektorzy oraz ich zastępcy. Dyrektorom podlegali pod względem organizacyjnym kierownicy zakładów.
Przy każdym instytucie była Komisja Przewodów Doktorskich oraz Komisja Egzaminów Dyplomowych.
Schemat struktury organizacyjnej wydziału przedstawiono na rys. 12.1.

 

12.1. Władze wydziału

 

Lata akademickie 1990/91—1992/93

 

Dziekanem wydziału na drugą kadencję został prof. dr Stanisław Bolkowski, wybrany ponownie przez kolegium elektorów wydziału.

Na okres kadencji 199O/91 ÷ 1992/93 w tym samym trybie stanowiska proziekanów objęli:
- prof. dr hab. Jacek Czajewski (metrologia elektryczna) - ds. nauki,
- dr inż. Zbigniew Turowski (technika wysokich napięć) - ds. kształcenia,
- dr inż. Alfred Kiszko (maszyny elektryczne) - ds. studiów dla pracujących.
W grudniu 1990 r. rada wydziału powołała następujące komisje do spraw:
badań naukowych - przewodniczący prof. dr hab. Jan Maksymiuk,
- kształcenia - przewodniczący prof. dr hab. Kazimierz Mikołajuk,
- rozwoju kadry - przewodniczący prof. dr hab. Eugeniusz Koziej, współpracy z zagranicą przewodniczący dr Wiesław Partyka,
- organizacji i struktury wydziału - przewodniczący dr Henryk Supronowicz,
- historii i tradycji wydziału - przewodniczący dr Andrzej Staniszewski,
- studenckich - przewodniczący dr Wojciech Żagan.
Ponadto dziekan powołał swoich pełnomocników do spraw:

- kierunku studiów automatyka i robotyka - doc. dr hab. Piotr Pełczewski,
- budowy gmachu WE - prof. dr hab. Mieczysław Hering oraz prof. dr Ryszard Matusiak,
- praktyk krajowych - dr Stefan Niestępski,
- praktyk zagranicznych - dr Stanisław Kulas,
- BHP - mgr inż. Janusz Pastemakiewicz,
- pomocy materialnej studentom - dr Paweł Fabijański.
Kierownikiem studium doktoranckiego został prof. dr hab. Szczęsny Kujszczyk.
Przedstawicielem rady wydziału do senatu uczelni został wybrany prof. dr bab. Jan Maksymiuk.

 

Instytut/Zakład

Dyrektor/Kierownik

ELEKTROENERGETYKI
1. 1. Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej
1.2. Sieci i Systemów Elektroenergetycznych
1.3. Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej
1.4. Elektrotermii
1.5. Techniki Świetlnej


ELEKTROTECHNIKI TEORETYCZNEJ I MIERNICTWA ELEKTRYCZNEGO
2.1. Elektrotechniki Teoretycznej
2.2. Miernictwa Elektrycznego

 

MASZYN ELEKTRYCZNYCH
3.1. Maszyn Elektrycznych
3.2. Trakcji i Urządzeń Elektrycznych
3.3. Konstrukcji Urządzeń Elektrycznych
3.4. Elektrycznych Maszynowych Elementów Automatyki
 

STEROWANIA I ELEKTRONIKI PRZEMYSŁOWEJ
4. I . Sterowania
4.2. Napędów Elektrycznych
4.3. Elektroniki Przemysłowej
 

WIELKICH MOCY I WYSOKICH NAPIĘĆ
5.1. Techniki Wysokich Napięć
5.2. Wielkich Mocy
5.3. Elektrofizyki
5.4. Energetyki i Techniki Jądrowej

prof. dr hab. Tadeusz Beldowski
prof. dr hab. Tadeusz Bełdowski
prof. dr hab. Szczęsny Kujszczyk

doc. dr hab. Jan Machowski
prof. dr hab. Mieczysław Hering

prof. dr hab. Jeny Bąk


prof. dr hab. Kazimierz Mikołajuk
prof. dr Stanisław Bolkowski
prof. dr hab. Augustyn Chwaleba

 

prof. dr Ryszard Sochocki
prof. dr hab. Eugeniusz Koziej
prof. dr Ryszard Matusiak
dr inż. Janusz Mazur p.o.
prof. dr hab Jerzy Owczarej


prof. dr Ryszard Sochocki od r.1993
doc. dr hab. Roman Barlik
prof. dr hab. Tadeusz Kaczorek
prof. dr hab. Włodzimierz Koczara
prof. dr Henryk Tunia


prof. dr hab. Zbigniew Ciok

prof. dr hab. Zdobysław Flisowski
prof. dr hab. Jan Maksymiuk
prof. dr hab. Zbigniew Ciok
prof. dr hab. Zdzisław Celiński

 


 Lata akademickie 1993/94—1995/96
 

prof. dr hab. Jacek Czajewski

Dziekanem wydziału został prof. dr hab. Jacek Czajewski wybrany przez kolegium elektorów.
Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej (1960 r.). Uzyskał stopień doktora nauk technicznych w 1971 r., stopień doktora habilitowanego W 1979 r., stanowisko docenta w 1980 r., zaś stanowisko profesora W 1991 r. Prace w dziedzinie miernictwa elektrycznego. Prodziekan Wydziału Elektrycznego ds. dydaktyki w latach 1987/88-1989/90 r. i ds. nauki w latach 1990/91 4 1992/93. Pracował od 1960 r. w Katedrze Miernictwa Elektrycznego, a następnie w Instytucie Elektrotechniki Teoretycznej i Miernictwa Elektrycznego.

W tym samym trybie stanowiska prodziekanów objęli:
- prof. dr hab. Roman Barlik (energoelektronika) - ds. nauki,
- dr hab. Wojciech Żagan (technika świetlna) - ds. nauczania,
- dr inż. Paweł Fabijański (energoelektronika) - ds. studenckich,
- dr inż. Stefan Niestępski (elektroenergetyka) - ds. studiów dla pracujących.


W październiku 1993 r. rada wydziału powołała następujące komisje do spraw:

- nauki - przewodniczący prof. dr hab. Jan Maksymiuk,
- kształcenia - przewodniczący prof. dr hab. Mieczysław Hering,
- rozwoju kadry - przewodniczący prof. dr Henryk Tunia,
- współpracy z zagranicą - przewodniczący dr Wiesław Partyka,
- organizacji i struktury wydziału - przewodniczący dr Henryk Supronowicz,
- historii i tradycji wydziału przewodniczący dr Andrzej Staniszewski. Ponadto dziekan powołał swoich pełnomocników do spraw:
- kierunku studiów automatyka i robotyka - doc. dr hab. Piotr Pełczewski,
- technicznych - dr Jan Grzonkowski,
- praktyk studenckich - dr Eugeniusz Misiuk,
- praktyk zagranicznych - dr Stanisław Kulas,
- BHP mgr inż. Janusz Pasternakiewicz,
- komputeryzacji - dr Bartłomiej Beliczyński,
- studiów dla cudzoziemców - mgr Leszek Mierzejewski,
- studiów anglojęzycznych prof. dr hab. Marian Kaźmierkowski,
- planów zajęć i zleceń - mgr inż. Krzysztof Rybiński,
- rekrutacji (akcja przedrekrutacyjna) - dr Tadeusz Karwat,
- opiekun I roku studiów - mgr inż. Roberta Boska.
Kierownikiem Studium doktoranckiego został prof. dr hab. Szczęsny Kujszczyk.

 

Przedstawicielem rady wydziału do senatu uczelni został wybrany prof. dr Stanisław Bolkowski.
W wyniku dwustopniowych konsultacji przeprowadzonych przez prof. dr S. Bolkowskiego i dziekana elekta prof. dr hab. J. Czajewskiego zostali zaproponowani kandydaci na dyrektorów instytutów.
Kandydatury zostały poparte przez radę wydziału, zaś rektor mianował te osoby na kadencję 1993/94 ÷ 1995/96 na stanowiska dyrektorów instytutów.
Dziekan prof. dr hab. J. Czajewski przeprowadził konsultacje z pracownikami poszczególnych zakładów i na tej podstawie zaproponował kandydatów na kierowników zakładów. Kandydaci uzyskali pozytywną opinię i poparcie rady wydziału, zaś rektor mianował te osoby na kierowników zakładów na okres trzyletni począwszy roku akademickiego 1994/95.

 

Instytut/Zakład

Dyrektor/Kierownik

ELEKTROENERGETYKI
1.1. Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej
1.2. Sieci i Systemów Elektroenergetycznych
1.3. Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej
1.4. Elektrotermii
1.5. Techniki Świetlnej

 

ELEKTROTECHNIKI TEORETYCZNEJ I MIERNICTWA ELEKTRYCZNEGO
2.1. Elektrotechniki Teoretycznej
2.2. Miernictwa Elektrycznego

 


MASZYN ELEKTRYCZNYCH
3.1. Maszyn Elektrycznych
3.2. Trakcji i Urządzeń Elektrycznych
3.3. Konstrukcji Urządzeń Elektrycznych
3.4. Elektrycznych Maszynowych Elementów Automatyki


STEROWANIA I ELEKTRONIKI PRZEMYSŁOWEJ
4.1. Sterowania
4.2. Napędów Elektrycznych
4.3. Elektroniki Przemysłowej


WIELKICH MOCY I WYSOKICH NAPIĘĆ
5.1. Techniki Wysokich Napięć
5.2. Wielkich Mocy
5.3. Elektrofizyki
5.4. Energetyki i Techniki Jądrowej

 

prof. dr hab. Tadeusz Bełdowski
prof. dr hab. Tadeusz Bełdowski
prof. dr hab. Szczęsny Kujszczyk
prof. dr hab. Jan Machowski
prof. dr hab. Mieczysław Hering
prof. dr hab. Jeny Bąk


prof. dr hab. Kazimierz Mikołajuk
prof. dr Stanisław Bolkowski
prof. dr hab. Augustyn Chwaleba
prof. dr hab. Jacek Czajewski od 1.VII.1995 r.

 

prof. dr hab. Eugeniusz Koziej
dr hab. Grzegorz Kamiński
prof. dr Ryszard Matusiak
dr hab. Janusz Mazur
prof. dr Ryszard Sochocki

 

dr hab. Marian Kaźmierowski
prof. dr hab. Tadeusz Kaczorek
prof. dr hab. Włodzimierz Koczara
prof. dr Henryk Tunia
prof. dr hab. Marian Kaźmierkowski od 1.IX.1994 r.


prof. dr hab. Zbigniew Ciok
prof. dr hab. Zdobysław Flisowski

prof. dr hab. Kazimierz Mikołajuk

prof. dr hab. Zbigniew Ciok

prof. dr hab. Zdzisław Celiński