Niesiecki Heraldy Records

   Poszukiwania śladów rodziny - Ukraina

 

Poszukiwania są niezmiernie trudne ze względu na niewielką ilość ocalałych dokumentów (liczne wyniszczające wojny).

Poszukiwania rozpoczęto na bazie archiwów historycznego cmentarza Powązki w Warszawie.

Cenne informacje uzyskano z Rządowego Archiwum w Kijowie.

Następnie prowadzone są intensywne poszukiwania w różnych herbarzach, dokumentach i książkach z końca XIX wieku.

Duże kłopoty stanowi w starych dokumentach pisownia nazwisk oraz zwykle bardzo skrótowa informacja.

  Search for a family traces - Ukraine

 

Search for a family traces is very difficult due to the scarce documents left (many devastating wars).

All search stared form the cementary archives information found on historic Powazki Cementary in Warsaw. Poland

Invaluable information was gained from State Ukraine Archives.

Next an intensive search is continued in Heraldy, documents and books from the end of XIX century.

There is a big problem in old documents with names' spelling and very concise form of written information.

Volhinia, Kiev and Podolia Regions in years 1882

"Paweł wylegitymowany w Galicyi 1782, Aloizy, namiestnik grodzki Owrucki, i Jan, susceptant latyczkowski 1790-1793 r.  Józef, syn Jana, urzędnik w powiecie Wasilkowskim 1858 r."

 

 

 

Województwa Kijowskie i Podolskie

 

O - Owruck

 

V - Wasilków

 

L - Latycze

"Paul's identy had been checked in Galicia in 1782, Aloizy a high ranking city hall officer in Owruck, Jan worker in latych office 1790-1793, Jozeph, son of Jan, worker in Vasilkov office 1858"

 

 

 

Kiev and Podolia Regions

 

O - Owruck

 

V - Wasilków

 

L - Latycze

 

Kiev State Archive

Informacje o Janie z Rodziną w Rządowych Archiwach w Kijowie

Information on Jan and his Family found in State Ukraine Archives in Kiev

Potempski Family in 1860

To jest najprawdopodobniej najstarsze zdjęcie Rodzinny z około 1860 roku

 

Jan wraz z małżonką Marcjanną siedzą po środku przy stoliku.  Po ich prawej stronie najprawdopodobniej syn Józef. Po lewej siostra Jana Marianna

Za nimi dzieci:

ksiądz Joachim, Hieronim, Bolesław, Adela, Teofila, Józef

 

 

 

This is probably the oldest photo of our Family made about 1860.

 

 

Jan and his wife Marianna are sat by the table (in the middle). There is a son Joseph on the right.

Behind them children standing (from the left):

reverent Joachim, Hieronim, Bolesław, Adela, Teofila, Józef

 

 

 

Present day map of the Kiev Region with Owruck, Vasilkow and Rozan marked

Współczesna mapa regionu Kijowa z zaznaczonymi miastami gdzie działali i mieszkali Potempscy:

 

Owruck - Alojzy (prawdopodobnie brat Jana)

Wasilków - Jan z rodziną

Różan - ksiądz Joachim

Latycze - Jan jako susceptant

 

Present day map of Kiev Region with towns marked where Potempski's were living and working:

 

Ovruck - Alojzy (probably brother of Jan)

Vasilkov - Jan and his family

Rozan - reverent Joachim

Najstarsze informacje

The oldest information

Starocie
Poszukiwania